Ethiopia

Nazareth 150 Tons / Day Capacity Flour Mill
Nazareth 120 Tons / Day Capacity Flour Mill
Debre Markos 100 Tons / Day Capacity Flour Mill
Ziwaye 75 Tons / Day Capacity Flour Mill
Adama 60 Tons / Day Capacity Flour Mill
Shashemane 50 Tons / Day Capacity Flour Mill
Nazareth 50 Tons / Day Capacity Flour Mill
Addis Ababa Machines & Equipments
Nazareth Machines & Equipments